Услуги
 
 
 
 
 
   
   
  ГЕОДЕЗИЯ
       
 
 • Изработване на екзекутивна документация за обекти на основание л. 52, ал. 4 и 5 и § 4, ал. 1, т. 4 от ПЗР на Закона за кадастъра и имотния регистър, във връзка с чл. 175, ал. 5 от Закона за устройство на територията.
 • Делби на поземлени имоти
 • Трасиране на имоти, площни и линейни обекти, сгради и съоръжения
 
   
  ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
       
 
 • Геодезическо заснемане – създаване на основа за проектиране
 • Изработване на проекти за вертикално планиране
 • Изработване на трасировъчни планове.
 • Трасиране на строителни оси, даване на строителна линия
  и ниво и др.
 
   
  КАДАСТЪР
       
 
 • Създаване на кадастрални карти.
 • Създаване на специализирани карти за устройствено планиране.
 • Отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта и регистри.
 • Делби и обединяване на поземлени имоти, сгради или самостоятелни обекти в тях.
 • Промяна на границите на имотите и на очертанията на сградите и създаване на нови обекти на кадастралната карта.
 • Трасиране на имотни граници по кадастрална карта.
 
   
  РЕГУЛАЦИЯ
       
 
 • Изработване на планове за регулация
 • Разработване на подробни устройствени планове (ПУП) – проекти за промяна на регулация.
 • Частични изменения на подробни устройствени планове
 
   
  ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
       
 

Геодезически дейности по поддържане и осъвременяване на картата на възстановената собственост за общини Стара Загора, Опан, Раднево, Гълъбово, Тополовград, Чирпан и Братя Даскалови.

 • Изготвяне на скица на имот.
 • Изработване на комбинирани схеми, копия от карта или нейна част върху хартия, паус, върху недеформируема основа и др.
 • Изработване на партида на имот.
 • Изработване на скици-проекти при делба или обединяване на имоти.
 • Отразяване на промени в регистъра на собствениците и регистъра на имотите.
 • Трасиране и заснемане на имоти.
 
   
  GPS ИЗМЕРВАНИЯ
       
 
 • Геодезически мрежи за нуждите на кадастъра.
 • Измервания с GPS приемници и обработка на резултатите.
 • Създаване на геодезически мрежи за изследване на деформации на инженерни съоръжения.
 • Прецизна геометрична нивелация.

 

 
   
  ФОТОГРАМЕТРИЯ
       
 
 • Изработване на ортофотопланове.
 • Създаване на цифров модел на терена.
 • Изработване на планове и карти в различни мащаби.
 
 
   
 
 
 
© 2010 Global Geo | Created by Vilex  

Полезни връзки

 
  Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
    Клуб на работодателя
гр. Стара Загора
  Агенция по геодезия,
картография и кадастър
    Камара на инженерите
по геодезия
  Областна администрация
гр. Стара Загора
    Камарата на инженерите в
инвестиционното проектиране
  Министерство на земеделието
и храните
    Международна федерация
на геодезистите
  Общинска администрация
гр. Стара Загора
    Кадастрална карта и кадастрални
регистри Стара Загора