Новини
 
 
 
 
 
     
 
 

03.11.2014

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас

Кадастърът и имотният регистър са единна система, в която са подредени и описани всички недвижими имоти на територията на страната: поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради (апартаменти, гаражи магазини, офиси и други). Системата съдържа пълната и точна информация за границите и местоположението на имотите, основните им количествени и качествени  характеристики, данни за правото на собственост и други вещни права и ограничения върху тези недвижими имоти.

Част от тази система е и Вашият имот. За да бъде отразена коректно информацията за него в новата цифрова кадастрална карта и кадастрални регистри е необходимо и Вашето съдействие.

Фирма ЕТ „Румен Георгиев–Глобал Гео” е избрана за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас. ” на основание на сключен Договор № КД-1-72 от 24.09.2014 г., съгласно заповед на Изпълнителния директор на  Агенция по Геодезия, картография и кадастър № РД-16-28/26.09.2014 г. , обн. в държавен вестник бр. 85/ 14.10.2014 г.

За успешното реализиране на този проект е необходима съвместна работа между упълномощените от ЗКИР (Закон за кадастъра и имотния регистър) правоспособни лица и собствениците на недвижими имоти. Първият етап от процедурата е анкетирането, като то не е задължение на собствениците, а по-скоро е тяхно право. Правото на собственика да предостави документите си ще донесе една сигурност, че неговите права ще бъдат вписани и това ще доведе до създаването на най-актуалния и точен кадастрален регистър.

Процесът по събиране на документи за собственост и извършване на полски геодезически измервания за изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на кв. Банево, гр. Бургас ще се извърши по график приложен по – долу в периода от  17.11.2014 год.  до  05.12.2014 год. Ако в обявения срок за анкетиране не подадете необходимите документи, удостоверяващи вашата собственост, Вашият имот ще бъде отразен в новата кадастрална карта и регистри с наличната ни информация относно неговите характеристики и правен статут, набирани от  различни източници, т.е  информация получена от различни  министерства, отдел местни данъци и такси към Община Бургас и кадастралните регистри налични към момента. Анкетирането се извършва с цел най-точно вписване в кадастъра.

Качеството на кадастралната карта и кадастрални регистри зависи в голяма степен от Вашата гражданска отговорност и съзнание. След като бъде изработена кадастралната карта и кадастралните регистри, данните за Вашият имот ще бъдат въведени в новата кадастрална карта и той ще бъде записан в кадастралния регистър на недвижимите имоти с идентификатор, който го прави уникален за страната. Изработената кадастралната карта и кадастралните регистри ще се обявят на видно място и в определен срок собствениците ще могат да проверят дали всички данни са нанесени точно и коректно. Ако има разминаване или непълнота, се подава възражение до фирмата изпълнител за отстраняването им.

След изтичането на този срок за обявяване и възражения, се изработва самата кадастрална карта и кадастралните регистри на кв. Банево, гр. Бургас. След изработване и одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри  промените (вписвания, коригиране на граници и др.) се заплащат съгласно Тарифа 14 на МРРБ.

Прикрепените по–долу файлове представляват съгласувани график и  съобщение  за  „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас” и информация за екипа от технически експерти – правоспособни лица по смисъла на чл. 17 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и технически лица на постоянен трудов договор в ЕТ ”Румен Георгиев  - Глобал Гео” на които е възложено събирането на данни за собствеността и извършване на геодезически измервания в имотите.

 


График
, Съобщение, Списък

 
 
 
 
 

07.06.2010

Успешно премина надзорният одит на системата за управление на качеството на "ГЛОБАЛ ГЕО" по стандарта ISO 9001:2008. Одитът беше проведен от българския клон на Lloyd’s Register Quality Assurance – компания с 250-годишни традиции, а консултант на "ГЛОБАЛ ГЕО" е "АДС консулт" ООД. Системата за управлението на качеството на "ГЛОБАЛ ГЕО" е първоначално одобрена на 11.06.2009 г. и е приложима за:
Геодезия. Кадастър. Създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри. Извършване на кадастрални и геодезически измервания и дейности. Изпълнение на геодезически и картографски дейности с фотограметрични методи. Геодезически дейности при изработването на подробни устройствени планове. Проектиране по част геодезия. Създаване и поддържане на цифрови модели и бази данни на населени места и извънселищни територии. Фотограметрични дейности.

 
 
 
     
    1 2 »   
     
 
 
 
© 2010 Global Geo | Created by Vilex  

Полезни връзки

 
  Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
    Клуб на работодателя
гр. Стара Загора
  Агенция по геодезия,
картография и кадастър
    Камара на инженерите
по геодезия
  Областна администрация
гр. Стара Загора
    Камарата на инженерите в
инвестиционното проектиране
  Министерство на земеделието
и храните
    Международна федерация
на геодезистите
  Общинска администрация
гр. Стара Загора
    Кадастрална карта и кадастрални
регистри Стара Загора